Friday, August 31, 2007

Haiku -- For Democracy & NANCY & Alberto

Alberto's Gone!Impeach Cheney

Pelosi Pardons

DEMOCRACY RESUMES